Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

Quản lý sản phẩm bán

Tạo phân loại

Trước hết, tạo danh sách phân loại sản phẩm bán.

v2-vi-sale-manage-product-create-categories

Thêm giá khác

Bạn có thể thêm nhiều mức giá khác nhau. Với mỗi mức giá được thêm, hệ thống sẽ tạo thêm một sản phẩm phụ tương ứng với từng mức giá (phần ghi chú sẽ được đính kèm sau tên chính sản phẩm).

v2-vi-sale-manage-product-add-different-price

Chọn đặc tính sản phẩm

Tuỳ vào mô hình kinh doanh, bạn cần chọn đặc tính phù hợp cho từng sản phẩm.

v2-vi-sale-manage-product-select-type

Sản phẩm có định lượng nguyên vật liệu

Tìm và thêm nguyên vật liệu (sản phẩm mua): nhập tên nguyên vật liệu và chọn từ kết quả tìm kiếm hoặc click để xem danh sách nguyên vật liệu hiện có.

Nhập số lượng của nguyên vật liệu bằng cách nhập vào số lượng hoặc nhập tỷ lệ (ví dụ tỷ lệ 1/20: có nghĩa bạn cần 1/20 của 1kg Coffee hoặc 1kg Coffee bạn có thể pha được 20 ly Americano). Ô số lượng sẽ được cập nhập dựa trên tỷ lệ bạn nhập.

Sản phẩm bán trùng với sản phẩm mua

Đây là những sản phẩm không qua chế biến/pha chế như nước đóng chai: Coca-Cola, Lavie hoặc các loại Snacks...

Khi chọn loại sản phẩm này, hệ thống sẽ tự động tạo sản phẩm mua tương ứng và trùng tên với sản phẩm bán này trong danh mục sản phẩm mua, các sản phẩm mua này sẽ thuộc Phân loại là "Sản phẩm bán".

Combo

Những sản phẩm bao gồm từ hai sản phẩm bán khác nhau.

Sản phẩm thuê/đặt chỗ

Ví dụ như phòng khách sạn, bạn cần tạo sản phẩm là "Seaview Room" sau đó bạn thêm danh sách phòng "SEA-R01, SEA-R02, SEA-R03...".