Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

POS - Quét mã vạch và mã QR

Bật chế độ quét mã

Nhấn vào biểu tượng camera để bật chế độ quét mã vạch và mã QR.

v2-vi-sale-pos-scan-mode

Tạo mã QR cho sản phẩm

Chọn sản phẩm bạn muốn tạo và in mã QR, sau đó nhấn vào biểu tượng mã QR để tạo mã QR cho sản phẩm đó.

v2-vi-sale-pos-scan-generate-qr

Sau đó nhấn In.

v2-vi-sale-pos-scan-print-qr