Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

POS - Xử lý hàng chờ

Đối với những hoá đơn trong hàng chờ, bạn có thể:

  • huỷ hoá đơn
  • tăng/giảm số lượng sản phẩm
  • thêm/xoá sản phẩm
  • in hoá đơn cho bếp/bar
  • in hoá đơn/chia sẻ hoá đơn điện tử cho khách hàng

Thêm vào hàng chờ

Nhấn "Thêm" để thêm hoá đơn vào hàng chờ.

v2-bán-hàng-pos-thêm-vào-hàng-chờ

Cập nhật/Xoá từ hàng chờ

Chọn hoá đơn từ hàng chờ để thêm hoặc xoá sản phẩm cũng như tăng/giảm số lượng sản phẩm.

v2-bán-hàng-pos-chọn-hoá-đơn-từ-hàng-chờ

Nhập bàn/hoá đơn

Để nhập hoá đơn bàn #2 vào hoá đơn bàn #1:

  • chọn hoá đơn #2 từ hàng chờ
  • thay đổi số bàn thành #1
  • nhấn "Lưu"

Tuỳ chỉnh

Hàng chờ

Nhập số lượng hoặc nhập ký tự theo phân khu tại quán/cửa hàng.

v2-vi-sale-pos-settings-queue

Cho phép xoá/thay đổi giá sản phẩm

v2-vi-sale-pos-settings-delete-product-change-price