Guide
Blog
Login

Đặt phòng

Quản lý danh sách phòng

Tạo sản phẩm thuê/đặt chỗ

Chọn đặc tính "Sản phẩm thuê/đặt chỗ" khi tạo sản phẩm bán.

Sau đó thêm danh sách phòng.

v2-vi-booking-room-list

Thêm giá khác

Bạn có thể thêm giá tiêu chuẩn, giá cuối tuần hoặc giá ngày lễ.