Guide
Blog
Login

Đặt phòng

Tạo đặt phòng mới

Đối với mô hình khách sạn/resort hoặc coworking space, tính năng này sẽ giúp quản lý được đặt phòng cũng như những dịch vụ khác đi kèm.

Tìm phòng trống

Chọn ngày check-in và check-out để tìm phòng trống.

v2-vi-sale-pos-add-booking-check-availability

Thêm vào hoá đơn bán

Chọn phòng để thêm vào hoán đơn bán.

v2-vi-sale-pos-add-booking-select-room

Theo dõi tình trạng phòng

Cập nhật tình trạng phòng.

v2-vi-sale-pos-add-booking-follow-status