Guide
Blog
Login

Đặt phòng

Theo dõi & cập nhật tình trạng đặt phòng

Calendar

Trang Calendar sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng cùng với trạng thái hiện tại.

v2-vi-booking-calendar-tab

Cập nhật trạng thái đặt phòng

Có 4 trạng thái cho đặt phòng:

  • Đang chờ (Xám trắng)
  • Sẵn sàng (Xám đậm)
  • Đang sử dụng (Vàng)
  • Hoàn tất (Xanh)

v2-vi-booking-calendar-status