Theo dõi và điều chỉnh tồn kho

Theo dõi và điều chỉnh tồn kho

Trang Tồn kho sẽ hiển thị tất cả thông tin tồn kho hiện tại của sản phẩm mua:

  • Số lượng tồn kho hiện tại.
  • Giá tồn kho: POS Online đang tính giá tồn kho của sản phẩm mua theo phương pháp giá đơn vị bình quân.
  • Số lượng thay đổi gần nhất (tăng hoặc giảm).

Điều chỉnh tồn kho bằng hoá đơn mua/xuất

Tạo hoá đơn mua và xuất tương ứng để thay đổi số tồn.

Điều chỉnh tồn kho trực tiếp

Khi chọn tuỳ chỉnh này, bạn có thể thay đổi số lượng tồn kho trực tiếp mà không cần phải tạo hoá đơn mua/xuất tương ứng.

v2-vi-inventory-instock-update-directly

Tuỳ chỉnh

Xuất hàng ngay khi bán

Khi chọn tuỳ chỉnh này, hệ thống sẽ tự động tạo hoá đơn xuất hàng dựa trên định lượng của sản phẩm bán.

v2-vi-inventory-instock-settings