Guide
Blog
Login

Kho hàng

Tạo hoá đơn mua hàng

Chọn ngày mua hàng

Mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa theo ngày thực tế phát sinh mua hàng.

v2-vi-inventory-purchase-create-select-transaction-date

Xuất hàng ngay

Lựa chọn này phù hợp cho những sản phẩm mua chỉ sử dụng trong 1 ngày và không cần lưu kho. Nếu bạn chọn lựa chọn này, hệ thống sẽ tạo hóa đơn mua hàng và cả hóa đơn xuất hàng tương ứng mà không lưu kho.

Thêm thông tin khác

Chọn nhà cung cấp từ danh sách.

Thêm Giảm giá và Phụ thu (không bắt buộc): nhập vào số tiền hoặc %.

Thêm sản phẩm

Giá mua mặc định là giá trong dữ liệu danh mục sản phẩm mua, bạn có thể điều chỉnh theo giá mua thực tế.

Lưu ý: giá mua trong dữ liệu danh mục sản phẩm mua sẽ được cập nhập dựa trên thay đổi gần nhất.

v2-vi-inventory-purchase-create-add-products