Guide
Blog
Login

Khách hàng thân thiết

Quản lý nhóm & điểm thưởng

Tạo nhóm khách hàng thân thiết

Khuyến mãi: sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng của nhóm. Bạn có thể nhập vào phần trăm hoặc số tiền.

Điểm thưởng: tổng số tiền khách hàng cần chi tiêu tại cửa hàng để có được 1 điểm thưởng.

v2-vi-customer-loyalty-group-list

Quản lý và cập nhật điểm thưởng

Chọn khách hàng bạn muốn kiểm tra thông tin điểm thưởng.

v2-vi-customer-loyalty-manage-rewards