Guide
Blog
Login

Guide

Khách hàng thân thiết

posonline-feature-quản-lý-khách-hàng-thân-thiết

Tips

Càng ít nhóm khách hàng, càng dễ quản lý.

Càng có nhiều thông tin về khách hàng, càng hiểu khách hàng tốt hơn.

Đừng lạm dụng giảm giá.

Đừng tốn quán nhiều tiền vào quảng cáo.