Guide
Blog
Login

Guide

Tài khoản & Phân quyền

Tips

Càng tạo ít tài khoản, càng dễ quản lý.

Càng hạn chế phân quyền cho tài khoản, càng dễ quản lý.

Mỗi nhân viên nên được tạo tài khoản riêng.

Nhân viên nên thay đổi mật khẩu mặc định trong lần đăng nhập đầu tiên.