Guide
Blog
Login

posonline-feature-theo-dõi-chi-phí

Tips

Nên phân loại chi phí cố định và chi phí phát sinh.

Đặt tên chi phí theo kỳ thanh toán ví dụ: Mặt bằng (Tháng), Bảo trì (Tuần), Vệ sinh (Ngày)...

Càng ít loại chi phí, càng dễ quản lý.

Nhập chi phí vào hệ thống sớm nhất có thể.