Quản trị | Ẩn Dữ Liệu Kinh Doanh

Lưu ý

  • Dữ liệu kinh doanh là tất cả dữ liệu về Hóa đơn/Thống kê/Báo cáo của Bán hàng/Mua hàng/Xuất hàng/Chi phí/Chấm công của tài khoản của bạn.
  • Ẩn Dữ liệu Kinh doanh là ẩn tất cả dữ liệu kinh doanh tài khoản của bạn trong khoảng thời gian nhất định. Khi đó, tất cả dữ liệu này sẽ không còn xuất hiện trong tất cả danh sách hóa đơn/báo cáo/thống kê.
  • Bạn cũng có thể cho phép hiện lại dữ liệu kinh doanh đã ẩn của tài khoản của bạn. Khi đó, tất cả dữ liệu kinh doanh tài khoản của bạn sẽ hiện lại trong tất cả danh sách hóa đơn/báo cáo/thống kê.
  • Chỉ những tài khoản Admin (chủ kinh doanh) có thể ẩn hoặc cho phép hiện lại dữ liệu kinh doanh.

Mở Menu "User" và Chọn "Quản Trị", theo dõi hướng dẫn bên dưới theo từng bước để Ẩn/Hiện lại dữ liệu kinh doanh.

Ẩn Dữ liệu Kinh Doanh

Bước 1: Từ trang "Quản trị", chọn tab "Dữ liệu"

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh

Bước 2: Chọn Năm cụ thể bạn muốn ẩn dữ liệu kinh doanh từ năm đó trở về trước

Nếu bạn chọn "2016", có nghĩa hệ thống sẽ ẩn tất cả dữ liệu kinh doanh từ năm 2016 trở về trước.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh

Bước 3: Xác nhận việc Ẩn Dữ liệu Kinh Doanh

Click vào "Ẩn dữ liệu" để ẩn dữ liệu kinh doanh từ năm đã chọn trở về trước.
Sau khi click vào "Ẩn dữ liệu", cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra, click vào "Chấp nhận" để tiến hành ẩn dữ liệu hoặc "Hủy" để trở về tab "Dữ liệu".

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh

Hiện lại Dữ liệu Kinh doanh

Bước 1: Chọn "----" để hiện lại Dữ liệu Kinh doanh

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh

Bước 2: Xác nhận việc Hiện lại Dữ liệu kinh doanh

Click vào "Ẩn dữ liệu" để hiện lại dữ liệu kinh doanh.
Sau khi click vào "Ẩn dữ liệu", cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra, click vào "Chấp nhận" để tiến hành hiện lại dữ liệu hoặc "Hủy" để trở về tab "Dữ liệu".

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-an-du-lieu-kinh-doanh