Chi phí | Quản lý và xóa Chi phí đã nhập

Chi phí

Theo dõi hướng dẫn bên dưới để quản lý và xóa chi phí đã nhập.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Thống kê chi phí" trong phần Chi phí mới có thể quản lý chi phí.

Mở menu "Chi phí" và Chọn "Thống kê chi phí"

Bước 1: Quản lý Chi phí

Trang Thống kê chi phí sẽ hiển thị thống kê chi phí theo từng loại chi phí.

  • Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem thông tin chi phí: Hôm nay|Tuần này|Tháng này hoặc bất kỳ khoảng thời gian tùy chọn nào khác (không lớn hơn 100 ngày).
  • Tất cả thông tin chi phí theo từng loại chi phí của khoảng thời gian bạn chọn sẽ được hiển thị.
  • Bạn có thể xuất dữ liệu thống kê chi phí bằng file excel hoặc pdf.

VI 52 1 F&B&Accommodation Expense ManageExpense

  • Chọn loại chi phí bạn muốn kiểm tra dữ liệu chi phí chi tiết.
  • Cửa sổ chi tiết chi phí của loại chi phí được chọn sẽ được mở ra để hiển thị tất cả dữ liệu chi phí đã nhập theo ngày của loại chi phí này.

VI 51 2 F&B&Accommodation Expense LogExpense

Bước 2: Xóa Chi phí đã nhập

  • Chọn loại chi phí bạn muốn xóa chi phí đã nhập.
  • Tìm ngày bạn muốn xóa chi phí đã nhập của loại chi phí đã chọn.

VI 51 2 F&B&Accommodation Expense LogExpense

  • Nhập ngày đã chọn trong trang Nhập chi phí.
  • Chọn chi phí bạn muốn xóa của loại chi phí được chọn theo ngày đã chọn.
  • Chọn "Xóa" để xóa chi phí.

VI 52 3 F&B&Accommodation Expense ManageExpense