Kho | Quản lý hóa đơn Xuất hàng

Theo dõi hướng dẫn bên dưới để quản lý và xóa hóa đơn xuất hàng.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Hóa đơn xuất" trong phần Kho mới có thể quản lý hóa đơn xuất hàng.

Mở menu "Kho"" và Chọn "Hóa đơn xuất"

Bước 1: Quản lý Hóa đơn xuất

Trang Hóa đơn xuất sẽ hiển thị tất cả thông tin của hóa đơn xuất hàng.

 • Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem thông tin hóa đơn xuất hàng: Hôm nay|Tuần này|Tháng này hoặc bất kỳ khoảng thời gian tùy chọn nào khác (không lớn hơn 100 ngày).

 • Tất cả hóa đơn xuất hàng với thông tin chi tiết của khoảng thời gian bạn chọn sẽ được hiển thị.

 • Có 3 loại tình trạng của hóa đơn xuất hàng:

  • Hóa đơn được tạo bởi bạn (a).
  • Hóa đơn được tạo bởi hệ thống (b).
  • Xuất hàng ngay: hóa đơn xuất hàng tương ứng với hóa đơn mua hàng với lựa chọn xuất hàng ngay (c) khi tạo hóa đơn mua hàng.
 • Bạn có thể xuất thông tin hóa đơn xuất hàng bằng file excel hoặc pdf.

VI 47 1 F&B&Accommodation Inventory ManageExportOrder

 • Chọn hóa đơn xuất hàng bạn muốn kiểm tra.

  • Hóa đơn xuất hàng:

  VI 47 2 F&B&Accommodation Inventory ManageExportOrder

  • Xuất hàng ngay: bạn có thể tìm thấy id của hóa đơn mua hàng tương ứng (*).

  VI 47 3 F&B&Accommodation Inventory ManageExportOrder

Bước 2: Xóa Hóa đơn xuất hàng

 • Chọn hóa đơn xuất hàng bạn muốn xóa.

 • Click vào "Xóa" trong cửa sổ thông tin của hóa đơn xuất hàng để xóa hóa đơn.

 • Sau khi bạn click vào "Xóa", cửa sổ xác nhận sẽ được mở ra:

  • Nếu hóa đơn này là hóa đơn xuất hàng thông thường được tạo bởi bạn hay hệ thống: chọn lựa chọn đầu tiên nếu bạn muốn hệ thống tự động cập nhập tồn kho bằng cách tăng số lượng của các sản phẩm trong hóa đơn này, chọn lựa chọn thứ 2 nếu bạn muốn tự cập nhập tồn kho.

  VI 47 4 F&B&Accommodation Inventory ManageExportOrder

  • Nếu hóa đơn mua hàng là hóa đơn xuất hàng ngay: hệ thống sẽ tự động xóa cả hóa đơn xuất hàng và hóa đơn mua hàng tương ứng.

  VI 47 5 F&B&Accommodation Inventory ManageExportOrder

 • Sau khi hoàn thành, chọn "Chấp nhận" để xác nhận việc xóa hóa đơn xuất hàng hoặc "Hủy" để hủy việc xóa hóa đơn.