Bán hàng | Tùy chỉnh

Những điểm chính

  • Tùy chỉnh Bán hàng & Hóa đơn là bước đầu cần thiết trước khi bắt đầu bán hàng với POS Online.
  • Tùy chỉnh Bán hàng là việc tùy chỉnh tính năng bán hàng (Point-of-sale) của POS Online phù hợp với hoạt động & quy trình bán hàng của cửa hàng của bạn.
  • Tùy chỉnh Hóa đơn Bán hàng là việc tạo mẫu hóa đơn in cho khách hàng quán cafe/nhà hàng của bạn.
  • Chỉ những tài khoản được phân quyền "Tùy chỉnh" trong phần "Quản lý" mới có thể tùy chỉnh Bán hàng & Hóa đơn.

Tùy chỉnh Bán hàng

Mở menu "Quản lý" và Chọn "Tùy chỉnh", theo dõi hướng dẫn bên dưới để tùy chỉnh Bán hàng & Hóa đơn.

Từ trang "Tùy chỉnh", chọn tab "Bán hàng".

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-ban-hang

Bước 1: Cài đặt Hàng chờ

Chọn "Hiển thị hàng chờ" nếu cửa hàng của bạn có những đơn hàng online, do đó bạn có thể quản lý tình trạng của những đơn hàng online này.

Chọn lựa chọn này cùng với lựa chọn "Phân khu" sẽ cho phép bạn quản lý tình trạng của các đơn hàng dựa trên tên khách hàng. Sau khi tạo hóa đơn mới và thêm vào hàng chờ, danh sách hàng chờ sẽ được hiển thị như hình bên dưới.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-ban-hang-cai-dat-hang-cho

Không chọn "Hiển thị hàng chờ" nếu cửa hàng của bạn chỉ kinh doanh tại cửa hàng và không kinh doanh trực tuyến.

Bước 2: Cài đặt phí Dịch vụ

Chọn "Phí dịch vụ (%)" nếu quán của bạn có phí dịch vụ, và nhập % phí dịch vụ trông ô tiếp theo. Hệ thống sẽ tự động tính phí dịch vụ này vào trong tổng giá trị của hóa đơn bán hàng.

Bước 3: Cài đặt VAT

Chọn "VAT (%)" nếu quán của bạn có thuế VAT, và nhập % thuế VAT trông ô tiếp theo. Hệ thống sẽ tự động tính thuế VAT này vào trong tổng giá trị của hóa đơn bán hàng.

Bước 4: Cho phép/Không cho phép Giảm và xóa sản phẩm không cần lý do

Nếu cửa hàng của bạn có những đơn hàng online

  • Chọn "Giảm và xóa sản phẩm không cần lý do" nếu bạn không yêu cầu nhập lý do xóa khi giảm số lượng hoặc xóa hẳn của sản phẩm bán đang có của hóa đơn trong hàng chờ.

  • Không chọn "Giảm và xóa sản phẩm không cần lý do" nếu bạn yêu cầu nhập lý do xóa khi giảm số lượng hoặc xóa hẳn của sản phẩm bán đang có của hóa đơn trong hàng chờ. Lý do xóa sẽ được lưu trong thông tin chi tiết của hóa đơn bán trong trang danh sách hóa đơn.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-ban-hang-xoa-san-pham-khong-can-ly-do

Bước 5: Cho phép/Không cho phép Thay đổi giá sản phẩm

Chọn "Thay đổi giá sản phẩm" nếu bạn cho phép thay đổi giá của sản phẩm bán khi tạo hóa đơn bán hàng.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-ban-hang-thay-doi-gia-san-pham

Bước 6: Cho phép/Không cho phép Hiện doanh thu trong ngày

Chọn "Hiện doanh thu trong ngày" nếu bạn muốn hiện báo cáo doanh thu trong ngày ở trang TODAY.

Bước 7: Lưu Tùy chỉnh Bán hàng

Sau khi hoàn thành việc cập nhập tùy chỉnh chức năng Bán hàng như từ Bước 1 đến Bước 6, chọn "Lưu" để lưu những cập nhập.

Tùy chỉnh Hóa đơn Bán hàng

Từ trang "Tùy chỉnh", chọn tab "Hóa đơn".

Bước 1: Cài đặt eBill

Chọn "eBill" nếu bạn muốn in eBill cho khách hàng.

Hoặc không chọn "eBill" nếu bạn muốn in hóa đơn giấy cho khách hàng.

Bước 2: Nhập Thông tin Hóa đơn

Logo: nên chọn kích thước hình vuông và có kích cỡ tối đa là 150 pixel.

Tên, Địa chỉ, Điện thoại, Website, Wifi pas, Ghi chú.

Kéo xuống để xem hình ảnh demo đầy đủ của hóa đơn bán hàng.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-hoa-don-ban-hang
pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-tuy-chinh-hoa-don-ban-hang

Bước 3: Lưu Tùy chỉnh Hóa đơn

Sau khi hoàn thành việc cập nhập tùy chỉnh hóa đơn bán hàng, chọn "Lưu" để lưu những cập nhập.