Chấm công | Quản lý và xóa Công đã nhập

Theo dõi hướng dẫn bên dưới để quản lý và xóa công đã nhập.

Mở menu "Chấm công" và Chọn "Thống kê giờ làm việc"

Bước 1: Quản lý Chấm công

Trang Thống kê giờ làm việc sẽ hiển thị tất cả công đã nhập theo từng nhân viên.

  • Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem thông tin chấm công: Hôm nay|Tuần này|Tháng này hoặc bất kỳ khoảng thời gian tùy chọn nào khác (không lớn hơn 100 ngày).
  • Tất cả thông tin chấm công theo từng nhân viên của khoảng thời gian bạn chọn sẽ được hiển thị.
  • Bạn có thể xuất dữ liệu thống kê chấm công bằng file excel hoặc pdf.

VI 63 1 F&B&Accommodation Work ManageWorkLog

  • Chọn nhân viên bạn muốn kiểm tra dữ liệu chấm công.
  • Cửa sổ Bảng chấm công chi tiết của nhân viên được chọn sẽ được mở ra để hiển thị tất cả công đã nhập theo từng ngày của nhân viên này.

VI 63 2 F&B&Accommodation Work ManageWorkLog

Bước 2: Xóa Công đã nhập

  • Chọn nhân viên bạn muốn xóa công đã nhập.
  • Tìm ngày bạn muốn xóa công đã nhập của nhân viên được chọn.

VI 63 2 F&B&Accommodation Work ManageWorkLog

  • Nhập ngày đã chọn trong trang Nhập giờ làm việc (1).
  • Chọn công bạn muốn xóa của ngày được chọn của nhân viên đã chọn (2).
  • Chọn "Xóa" (3) để xóa công được chọn.

VI 63 3 F&B&Accommodation Work ManageWorkLog