Chấm công | Tạo danh mục Nhân viên

Với POS Online, bạn có thể tạo danh mục nhân viên để theo dõi và quản lý chí phí chấm công. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để làm việc này.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Danh mục nhân viên" trong phần Quản lý mới có thể tạo Danh mục nhân viên.

Mở menu "Quản lý" và Chọn "Danh mục nhân viên"

Bước 1: Tạo Công việc

  • Click vào Công việc.
  • Tên của công việc mới (bắt buộc). Lưu ý: bạn nên ghi chú đơn vị bạn dùng để chấm công cho những nhân viên với loại công việc này (ví dụ: giờ, ngày, tháng, v.v...).
  • Chi phí/Công (bắt buộc): đây là lương bạn sẽ trả cho nhân viên theo loại công việc này dựa trên mỗi đơn vị công được tính.

Sau khi bạn hoàn thành việc nhập thông tin cho công việc mới, chọn "Thêm" để tạo công việc mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 61 1 F&B&Accommodation Work WorkLog

Bước 2: Tạo danh mục Nhân viên

Thêm những thông tin bên dưới để tạo nhân viên mới:

  • Tên (bắt buộc).
  • Công việc (bắt buộc): chọn công việc từ danh sách hoặc click vào "Công việc" để tạo công việc mới như bước 3.
  • Các thông tin khác (không bắt buộc): Giới tính, Ngày sinh, Điện thoại, Email, và Ghi chú. Lưu ý: hệ thống sẽ thông báo các nhân viên có ngày sinh trong tháng hiện tại ở trang TODAY.

Sau khi bạn hoàn thành việc nhập thông tin cho nhân viên mới, chọn "Thêm" để tạo nhân viên mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 61 2 F&B&Accommodation Work WorkLog