Quản trị | Cập nhập tình trạng của Tài khoản Nhân viên

Theo dõi hướng dẫn bên dưới để cập nhập thông tin, khóa hoặc cài đặt lại mật khẩu cho các tài khoản đăng nhập.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Tài khoản đăng nhập" trong phần Quản lý mới có thể cập nhập thông tin, khóa hoặc cài đặt lại mật khẩu cho các tài khoản đăng nhập.p.

Mở menu "Quản lý" và Chọn "Tài khoản đăng nhập"

Cập nhập tình trạng của Tài khoản Đăng nhập

Trang Tài khoản đăng nhập sẽ hiển thị tất cả thông tin của các tài khoản đăng nhập hiện tại: Tài khoản, Tình trạng và thời gian Đăng nhập lần cuối. Chọn tài khoản bạn muốn cập nhập:

  • Để cập nhập thông tin, nhập thông tin mới vào từng phần (tên Tài khoản, Quản lý chuỗi, Tình trạng, và Phân quyền). Kéo xuống và chọn "Lưu" để cập nhập thông tin mới.

VI 104 1 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

VI 104 2 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

  • Để khóa, kéo xuống và chọn "Khóa". Sau khi bạn chọn Khóa, tình trạng của tài khoản bị khóa sẽ chuyển sang "Ngưng hoạt động".

VI 104 2 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

VI 104 6 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

  • Để kích hoạt lại, chọn "Hoạt động" trong phần Tình trạng, sau đó kéo xuống và chọn "Lưu".

VI 104 3 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

VI 104 2 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

  • Để cài đặt lại mật khẩu; kéo xuống và chọn "Cài lại mật khẩu", sau đó chọn "Chấp nhận" để nhận mật khẩu mới.

VI 104 4 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount

VI 104 5 All BusinessOwner UpdateStatusStaffAccount