Chi phí | Tạo Chi phí

Với POS Online, bạn có thể tạo các chi phí hoạt động bên cạnh giá vốn hàng bán và chi phí trả lương nhân viên để kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để làm việc này.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Nhập chi phí" trong phần Chi phí có thể nhập chi phí.

Mở menu "Chi phí" và Chọn "Nhập chi phí"

Bước 1: Tạo loại Chi phí

  • Từ trang Chi phí, click vào "Chi phí", để tạo loại chi phí
  • Trong cửa sổ Chi phí, nhập tên của loại chi phí và số tiền của loại chi phí này. Lưu ý: bạn có thể điều chỉnh số tiền dựa trên thực tế phát sinh khi nhập chi phí. Sau khi hoàn thành, chọn "Lưu" để tạo loại chi phí mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 51 1 F&B&Accommodation Expense LogExpense

Bước 2: Nhập Chi phí

Thêm những thông tin bên dưới để nhập chi phí mới:

  • Ngày: mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa theo ngày thực tế phát sinh chi phí.
  • Loại chi phí: tìm và chọn đúng loại chi phí bạn cần nhập.
  • Tổng tiền: bạn có thể chỉnh sửa theo số tiền thực tế phát sinh.

Sau khi hoàn thành việc nhập chi phí mới, chọn "Lưu" để lưu chi phí mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 51 2 F&B&Accommodation Expense LogExpense