Dịch vụ Ăn uống | Quản lý hóa đơn Bán hàng

Lưu ý

  • POS Online cung cấp trang Hóa đơn bán để liệt kê tất cả Hóa đơn bán cnh hàng/quán cafe của bạn.
  • Quản lý Hóa đơn bán là việc bạn theo dõi và kiểm tra các hóa đơn bán hàng quán cafe/nhà hàng của bạn; để theo dõi sát sao hoạt động bán hàng hoặc giải quyết vấn đề khi phát sinh.
  • Trang Hóa đơn bán sẽ không hiển thị những hóa đơn bán đã được xóa khỏi trang danh sách hóa đơn.
  • Chỉ những tài khoản được phân quyền "Hóa đơn bán" trong phần "Bán" mới có thể xem Hóa đơn bán.
  • Chỉ những tài khoản được phân quyền "Hóa đơn bán" cùng với "Xóa" trong phần "Bán" mới có thể xem Hóa đơn bán đồng thời Chính xửa/Xóa hóa đơn bán.

Quản lý Hóa đơn bán

Mở menu "Bán" và Chọn "Hóa đơn bán", theo dõi hướng dẫn bên dưới để quản lý Hóa đơn bán.

Bước 1: Chọn Thời gian xem danh sách Hóa đơn

Manage Sale Order 6

Chọn "Ngày" nếu bạn muốn xem danh sách Hóa đơn bán trong một ngày cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách Hóa đơn bán của ngày hiện tại, click vào lần nữa để lựa chọn một ngày khác bạn muốn xem danh sách Hóa đơn.

Manage Sale Order 1

Chọn "Tuần" nếu bạn muốn xem danh sách Hóa đơn bán trong một tuần cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách Hóa đơn bán của tuần hiện tại, click vào lần nữa để lựa chọn một tuần khác (trong danh sách 12 tuần gần nhất) bạn muốn xem danh sách Hóa đơn.

Manage Sale Order 2

Chọn "Tháng" nếu bạn muốn xem danh sách Hóa đơn bán trong một tháng cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách Hóa đơn bán của tháng hiện tại, click vào lần nữa để lựa chọn một tháng khác (trong danh sách 12 tháng gần nhất) bạn muốn xem danh sách Hóa đơn.

Manage Sale Order 3

Bạn cũng có thể click vào (*) để lựa chọn khoảng ngày và giờ theo tùy chọn bạn muốn xem danh sách Hóa đơn bán.

Manage Sale Order 4

Bước 2: Tìm Hóa đơn bán

Nếu bạn muốn tìm kiếm hóa đơn dựa trên Mã (ID/#)/Sản phẩm bán (thuộc hóa đơn)/Tài khoản (tạo hóa đơn)/Tag (bán hàng); click vào (*) và nhập từ khóa cần tìm kiếm trong ô tìm kiếm. Sau đó bấm vào "Chấp nhận".

Manage Sale Order 5

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trong trang Hóa đơn bán.

Manage Sale Order 6

Bước 3: Quản lý Tình trạng của Hóa đơn bán

Có 3 tình trạng của hóa đơn bán bạn cần lưu ý:

Manage Sale Order 7

  • (1): hóa đơn bán trong hàng chờ của phần bán hàng đã bị xóa. Cụ thể, hóa đơn này đã được tạo và thêm vào hàng chờ, nhưng sau đó đã bị xóa vì lý do cụ thể nào đó. Bạn có thể click vào hóa đơn này để kiểm tra chi tiết hóa đơn cùng với lý do xóa.

Manage Sale Order 8

  • (2): hóa đơn bán trong hàng chờ của phần bán hàng có sản phẩm bán đã bị xóa. Cụ thể, hóa đơn này đã được tạo và thêm vào hàng chờ, nhưng sau đó một số sản phẩm bán của hóa đơn này đã bị xóa vì lý do cụ thể nào đó. Bạn có thể click vào hóa đơn này để kiểm tra chi tiết hóa đơn, sản phẩm bị xóa, cùng với lý do xóa.

Manage Sale Order 10

  • (3): hóa đơn bán trong hàng chờ của phần bán hàng đã được nhập vào hóa đơn khác.Cụ thể, hóa đơn này đã được tạo và thêm vào hàng chờ, nhưng sau đó nó đã được nhập vào hóa đơn khác (đây là hoạt động nhập bàn). Bạn có thể click vào hóa đơn này để kiểm tra chi tiết hóa đơn, cùng với mã hóa đơn mà hóa đơn này đã được nhập vào.

Manage Sale Order 9

Bước 4: Cập nhập Hóa đơn bán

Với hóa đơn bán đã kết thúc và xóa khỏi hàng chờ, bạn có thể xóa, in hóa đơn bán cho khách hàng hoặc cập nhập thông tin của hóa đơn.

Click vào "In hóa đơn" nếu bạn muốn in lại hóa đơn bán cho khách hàng.

Click vào "Xóa" nếu bạn muốn xóa hóa đơn bán. Lưu ý: hệ thống sẽ tự động cập nhập dữ liệu tồn kho bằng cách tăng số lượng của các sản phẩm mua liên quan đến các sản phẩm bán thuộc hóa đơn đã xóa.

Manage Sale Order 11

Click vào "Chỉnh sửa" nếu bạn muốn chỉnh sửa các thông tin của hóa đơn bán. Bạn có thể chỉnh sửa ngày giao dịch, thông tin phân khúc khách hàng, tag bán hàng và hình thức thanh toán.

Manage Sale Order 12