Quản lý và Chăm sóc khách hàng | Quản lý chương trình Khách hàng Thân thiết

Quản lý và Chăm sóc khách hàng

Với POS Online, bạn có thể xây dựng và quản lý chương trình khách hàng thân thiết. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Danh mục khách hàng" trong phần Quản lý mới có thể tạo danh mục khách hàng.

Mở menu "Quản lý" và Chọn "Danh mục khách hàng"

Bước 1: Xây dựng chương trình Khách hàng thân thiết

Để xây dựng chương trình khách hàng thân thiết và tích lũy điểm, bạn cần tạo ít nhất 2 nhóm khách hàng. Từ các nhóm khách hàng đã có, bạn có thể cập nhập quy luật tích lũy điểm, cụ thể hơn, là số điểm thưởng khách hàng cần tích lũy để được nâng hạng lên nhóm khách hàng mới với mức ưu đãi tốt hơn.

  • Chọn nhóm khách hàng bạn muốn cập nhập quy luật cho chương trình điểm thưởng tích lũy.
  • Nhập vào "Điểm" khách hàng cần tích lũy để nâng hạng lên nhóm khách hàng mới trong "Nâng cấp nhóm".

Sau khi hoàn thành cập nhập chương trình tích lũy điểm cho các nhóm khách hàng, chọn "Lưu" để lưu thông tin chương trình.

VI 71 2 F&B&Accommodation Cusomter CreateCustomer

Bước 2: Áp dụng chương trình Khách hàng thân thiết trong hóa đơn bán

  • Nhập tên hoặc mã số khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng.
  • Số điểm thưởng hiện tại của khách hàng sẽ được hiển thị ở (1).
  • Mức giảm giá khuyến mãi theo % hoặc số tiền của nhóm khách hàng của khách hàng này sẽ được hiển thị ở (2a). (2b) là số tiền khuyến mãi được tính từ mức giảm giá dựa trên tổng tiền của hóa đơn bán hàng (trước VAT và phí dịch vụ).
  • Số điểm được tích lũy thêm của khách hàng này dựa trên tổng tiền của hóa đơn bán hàng (trước VAT và phí dịch vụ) sẽ được hiển thị ở (3) trên hóa đơn in cho khách hàng.

VI 72 1 F&B&Accommodation Cusomter BuildCustomerRewardProgram

VI 72 2 F&B&Accommodation Cusomter BuildCustomerRewardProgram

Bước 3: Kiểm tra Điểm thưởng của Khách hàng

  • Chọn khách hàng bạn muốn kiểm tra thông tin điểm thưởng và hóa đơn bán hàng đã có của khách hàng trong trang Danh mục khách hàng.
  • Số điểm thưởng được tích lũy của khách hàng sẽ được hiển thị trong "Điểm tích lũy". Lưu ý: điểm thưởng chỉ được cập nhập khi hóa đơn bán hàng của khách hàng đã được thoát và xóa khỏi hàng chờ.
  • Click vào "Xem thông tin hóa đơn" để xem tất cả hóa đơn bán hàng đã có của khách hàng.

VI 72 3 F&B&Accommodation Cusomter BuildCustomerRewardProgram