Kho | Tùy chỉnh

Trong hệ thống POS Online, người dùng có thể cài đặt những tùy chỉnh cho chức năng Tồn kho để phù hợp với hoạt động tồn kho. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Tùy chỉnh" trong phần Quản lý mới có thể cài đặt những tùy chỉnh cho chức năng Tồn kho.

Mở Menu "Quản lý" và Chọn "Tùy chỉnh"

Tùy chỉnh chức năng Tồn kho

Chọn tab Tồn kho để tùy chỉnh chức năng tồn kho

VI 41 1 F&B&Accommodation Inventory Configuration

  • Cho phép thay đổi tồn kho: bật tính năng này nếu bạn cho phép điều chỉnh dữ liệu tồn kho trong trang Tồn kho.

VI 41 2 F&B&Accommodation Inventory Configuration

  • Xuất hàng ngay khi bán: bật tính năng này nếu bạn cho phép hệ thống tự động tạo hóa đơn xuất hàng theo hóa đơn bán hàng sau khi kết thúc hóa đơn bán hàng để cập nhập tồn kho dựa trên 2 quy luật sau:

    • Đối với sản phẩm bán trùng sản phẩm mua (ví dụ: Coca-Cola, Nước suối, v.v...): số lượng trong hóa đơn xuất = số lượng trong hóa đơn bán.
    • Đối với sản phẩm thông qua pha chế/chế biến: số lượng nguyên vật liệu trong hóa đơn xuất được tính dựa trên công thức định lượng nguyên vật liệu của sản phẩm bán.