Kho | Tạo hóa đơn Mua hàng

Theo dõi từng bước của hướng dẫn bên dưới để tạo Hóa đơn mua hàng.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Mua hàng" trong phần Kho mới có thể tạo hóa đơn mua hàng.

Mở menu "Kho" Chọn "Mua hàng"

Tạo hóa đơn Mua hàng

Nhập những thông tin bên dưới để tạo Hóa đơn mua hàng mới:

 • Ngày mua (1): mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa theo ngày thực tế phát sinh mua hàng.

 • Nhà cung cấp (2) (không bắt buộc): tìm và chọn từ danh sách kết quả.

 • Sản phẩm mua (3): có 2 cách để chọn sản phẩm mua:

  • Chọn từ danh sách sản phẩm mua (3a).
  • Tìm và chọn trong (3b).
 • Giá mua (4): giá mua mặc định là giá trong dữ liệu danh mục sản phẩm mua, bạn có thể điều chỉnh theo giá mua thực tế. Lưu ý: giá mua trong dữ liệu danh mục sản phẩm mua sẽ được cập nhập dựa trên thay đổi gần nhất.

 • Số lượng theo số nguyên hoặc số thập phân (5) sau đó click vào "+".

 • Giảm giá và Phụ thu (6) (không bắt buộc): nhập vào số tiền hoặc %.

 • Xuất hàng ngay (7): lựa chọn này phù hợp cho những sản phẩm mua chỉ sử dụng trong 1 ngày và không cần lưu kho. Nếu bạn chọn lựa chọn này, hệ thống sẽ tạo hóa đơn mua hàng và cả hóa đơn xuất hàng tương ứng mà không lưu kho.

 • Bạn có thể xem lại thông tin hóa đơn mua hàng trong (8a). Chọn "+" hoặc "-" hoặc "ICON" (8b) để tăng hoặc giảm hoặc xóa các sản phẩm của hóa đơn mua.

Sau khi hoàn thành nhập thông tin cho hóa đơn mua hàng mới, chọn "Kết thúc" để tạo hóa đơn mua hàng hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

inv1