Kho | Tạo hóa đơn Xuất hàng

Với POS Online, hóa đơn xuất hàng có thể được tạo tự động bởi hệ thống hoặc bạn tự tạo. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để làm việc này.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Xuất hàng" trong phần Kho mới có thể tự tạo hóa đơn xuất hàng.

1. Hóa đơn xuất hàng được tạo tự động bởi hệ thống:

 • Để sử dụng chức năng này của POS Online, chắc chắn bạn đã bật lựa chọn "Xuất hàng ngay khi bán" khi tùy chỉnh cấu hình cho chức năng tồn kho, tham khảo bài viết này để có thông tin chi tiết: Tùy chỉnh.

 • Với lựa chọn này, khi kết thúc hóa đơn bán hàng, hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn xuất hàng tương ứng dựa trên 2 quy luật sau:

  • Đối với sản phẩm bán trùng sản phẩm mua (ví dụ: Coca-Cola, Nước suối, v.v...): số lượng trong hóa đơn xuất = số lượng trong hóa đơn bán.
  • Đối với sản phẩm thông qua pha chế/chế biến: số lượng nguyên vật liệu trong hóa đơn xuất được tính dựa trên định lượng nguyên vật liệu của sản phẩm bán.
 • Bên dưới là cách thức hoạt động của tính năng này:

  • Ví dụ, bạn tạo hóa đơn bán hàng bao gồm 2 sản phẩm: Americano (đã được định lượng nguyên vật liệu) và Coca-Cola:

  VI 46 2 F&B&Accommodation Inventory CreateExportOrder

  • Khi kết thúc và thoát khỏi hàng chờ hóa đơn bán hàng này:

  VI 46 1 F&B&Accommodation Inventory CreateExportOrder

  • Hóa đơn xuất hàng tương ứng với hóa đơn bán hàng này sẽ được tạo bởi hệ thống: thời gian của hóa đơn mặc định là 12AM. Lưu ý: giá của sản phẩm trong hóa đơn xuất là giá hiện tại của sản phẩm trong dữ liệu tồn kho. POS Online đang tính giá tồn kho của sản phẩm mua theo phương pháp giá đơn vị bình quân.

  VI 46 3 F&B&Accommodation Inventory CreateExportOrder

  • Hệ thống chỉ tạo duy nhất 1 hóa đơn mỗi ngày bằng cách cộng dồn số lượng của tất cả sản phẩm được xuất.

2. Tự tạo Hóa đơn xuất hàng:

Mở menu "Kho" và Chọn "Xuất hàng"

Tạo hóa đơn Xuất hàng

Nhập những thông tin bên dưới để tạo Hóa đơn xuất hàng mới:

 • Ngay xuất: mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa theo ngày thực tế phát sinh xuất hàng.

 • Sản phẩm xuất: có 2 cách để chọn sản phẩm:

  • Chọn từ danh sách sản phẩm (a): danh sách này chỉ hiển thị những sản phẩm vẫn còn tồn trong kho.
  • Tìm và chọn trong (b): kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị những sản phẩm vẫn còn tồn trong kho.
 • Giá xuất: giá của sản phẩm là giá hiện tại của sản phẩm trong dữ liệu tồn kho. POS Online đang tính giá tồn kho của sản phẩm mua theo phương pháp giá đơn vị bình quân.

 • Số lượng theo số nguyên hoặc số thập phân sau đó click vào "+".

 • Bạn có thể xem lại thông tin hóa đơn xuất hàng. Chọn "+" hoặc "-" hoặc "ICON" để tăng hoặc giảm hoặc xóa các sản phẩm của hóa đơn xuất.

Sau khi hoàn thành nhập thông tin cho hóa đơn xuất hàng mới, chọn "Kết thúc" để tạo hóa đơn xuất hàng hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 46 4 F&B&Accommodation Inventory CreateExportOrder