Kho | Định lượng nguyên vật liệu cho sản phẩm bán

Để kiểm soát tồn kho và hạn chế thất thoái, bạn nên định lượng nguyên vật liệu cho những sản phẩm cần pha chế/chế biến. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để làm việc này.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Danh mục sản phẩm bán" trong phần Quản lý mới có thể định lượng nguyên vật liệu.

Open "Manage" menu and Select "Products for sale"

Add the Ingredient measurement

  • Chọn sản phẩm bạn muốn thêm công thức nguyên vật liệu.

  • Click vào "Định lượng" (1), cửa sổ Định lượng sẽ được mở ra:

    • Tìm và thêm nguyên vật liệu (sản phẩm mua): nhập tên nguyên vật liệu (2a) và chọn từ kết quả tìm kiếm hoặc click vào (2b) để xem danh sách nguyên vật liệu hiện có.
    • Nhập số lượng của nguyên vật liệu bằng cách nhập vào (3a) hoặc nhập tỷ lệ trong (3b) (ví dụ tỷ lệ 1/20: có nghĩa bạn cần 1/20 của 1kg Coffee 3 hoặc 1kg Coffee 3 bạn có thể pha được 20 ly Americano). Ô số lượng sẽ được cập nhập dựa trên tỷ lệ bạn nhập.
    • Chọn "Thêm" để lưu thông tin nguyên vật liệu đã nhập, "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập hoặc "X" để trở về trang Danh mục sản phẩm mua.

VI 43 1 F&B&Accommodation Inventory Ingredient

  • Sau khi hoàn thành việc thêm nguyên vật liệu cho sản phẩm bán, thông tin công thức nguyên vật liệu cùng với giá vốn hàng bán của sản phẩm bán (được cập nhập mỗi khi bạn cập nhập giá của sản phẩm mua) sẽ được hiển thị trong ô Định lượng.

VI 43 2 F&B&Accommodation Inventory Ingredient